Penerbitan

PENERBITAN
[Nama]. [Tahun]. [Jurnal/Buku]. [Tajuk, Halaman]. [Tempat: Penerbit]. [ISBN/ISSN].

TAHUN 2012
BAB DALAM BUKU
1) Wan Haslan Khairuddin. 2012. Al-Mutashabihat Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dlm. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Mohamad Nasrin Mohamad Nasir, Muhmmad Yusuf Khalid, Mohd Rushdan Mohd Jailani (pnyt.). Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari, hlm. 25-42. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. ISBN 978-967-093-60-5.

TAHUN 2013
JURNAL
1) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Islamiyyat 35(1). Pemikiran Kritis Rahmatullah al-Kairanawi dalam Religionswissenschaft, hlm. 57-63. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN 0216-5636. [download]
2) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. International Journal in Islamic Thought or IJIT 4(1). Metode Kritikan al-Kairanawi Terhadap Bible Berdasarkan Analisis Kitab Izhar Al-Haq, hlm. 65-73. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN 2232-1314. [download]
3) Wan Haslan Khairuddin & Indriaty Ismail. 2013. Jurnal Hadhari 5(2). Kristianisasi Dan Metode Dakwah Rahmatullah Al-Kairanawi, hlm. 67-76. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN 1985-6830. [download]

BAB DALAM BUKU
1) Wan Haslan Khairuddin. 2013. Tema-tema Kritikan terhadap Kristian dalam al-Quran. Dlm. Rasinah Ahim & Lilly Suzana Shamsu (pnyt.). Al-Quran al-Karim Mendepani Era Globalisasi, hlm. 45-61. Brunei Darussalam: Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA). ISBN 978-99917-1-982-5.

TAHUN 2014
JURNAL
1) Wan Haslan Khairuddin. 2014. E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 1(Sept 2014). Gaya Berfikir Qurani Dalam Pembentukan Insan Ta'dibi, hlm. 1-12. Kajang: Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).