Prosiding

PROSIDING
[Nama]. [Tahun]. [Tajuk Artikel]. [Prosiding, Halaman]. [ISBN].

TAHUN 2010
1) Wan Haslan Khairuddin. 2010. Pemberian al-Quran kepada non-Muslim sebagai mekanisme dalam Berdakwah: satu tinjauan hukum syarak. [CD] Prosiding International Conference on Da'wah and Islamic Management: Practice & Prospect (IC-DAIM'10). ISBN 978-967-5852-08-4.

TAHUN 2011
1) Wan Haslan Khairuddin. 2011. Teknik berfikir dalam pembentukan insan ta'dibi. [CD] Prosiding 2nd International Conference on Islamic Education 2011 (ICIEd 2011), hlm. 769-776. ISBN 978-967-10160-2-2.

TAHUN 2012
1) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2012. Pendekatan al-Quran dalam mengkritik Bible berdasarkan analisis terhadap kitab Izhar al-Haq. [CD] Prosiding International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012). ISBN 978-983-9842-59-3.

TAHUN 2013
1) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Metode kritikan sarjana Muslim dalam Religionswissenschaft. [CD] Prosiding 4th International Conference on Social, Development and Environmental Studies 2013 (4th SDESIC'13). ISBN 978-983-2795-25-4.
2) Wan Haslan Khairuddin & Indriaty Ismail. 2013. Pengaruh wacana al-Quran terhadap Kristian dalam karya-karya al-Rad ala al-Nasara. [CD] Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2013 (SIGMA 2013). ISBN 978-967-440-016-3.