Friday, April 22, 2011

Himpunan Kertas Kerja Ilmiah

HIMPUNAN KERTAS KERJA ILMIAH
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh


Terima kasih kepada rakan, kenalan & pengunjung yang setia dengan terus mengunjungi laman saya ini. Semoga kalian sentiasa sihat, berada di dalam keampunan, kebaikan, kemurahan rezeki, rahmat & keredaan Allah SWT. Amin!

Untuk kalian saya sediakan koleksi kertas kerja seminar dan persidangan yang pernah saya hadiri pada tahun 2010 untuk dimuat turun. Seminar atau persidangan tersebut ialah:

1-Seminar Pemikiran Islam II: Asha'irah dan Cabaran semasa. Anjuran: Jabatan Akidah & Pemikiran Islam, Akademi Islam, Universiti Malaya (UM). Tempat: Akademi Islam, UM. Tarikh: 20-21 Julai 2010


2-Persidangan Antarabangsa Da’wah & Pengurusan Islam: Pengamalan dan Masa Depan (IC-Daim 2010). Anjuran: Fakulti Kepimpinan & Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Tempat: Hotel Palace of the Golden Horses, Kuala Lumpur. Tarikh: 23-24hb November 2010.


Firman Allah SWT di dalam surah Hud ayat 88 yang bermaksud: “Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali.”

Semoga bermanfaat & selamat membaca!

Wassalam.
-----------------------------------------

COLLECTION OF SEMINAR & CONFERENCE PAPERS
Assalamualaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Thanks to friends, my loyal visitors to continue visiting my site. May you stay healthy, is in forgiveness, kindness, generosity of fortune, blessing & pleasure of Allah SWT. Amen!

To you I have prepared a collection of seminar papers and conference I ever attended in 2010 to be downloaded. The seminar or conference as follow:

1-Seminar on Islamic Thought II: Asha'irah and current challenges. Organized by: Department of aqidah & Islamic Thought, Islamic Academy, University of Malaya (UM). Venue: Islamic Academy, UM. Date: 20-21 July 2010


2-The International Conference on Da’wah and Islamic Management: Practice and Prospect (IC-Daim, 2010). Organized by: Faculty of Leadership & Management, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Venue: Hotel Palace of the Golden Horses, Kuala Lumpur. Date: 23-24th November 2010.


Allah SWT says in Surah Hud verse 88: "I only desire (you) betterment to the best of my power; and my success (in my task) can only come from God. in him I trust, and unto him I look."

May be useful & happy reading!

With regards.